1.  INFORMACE O SPOLEČNOSTI

1.1  Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Luxury Outlet Online Ltd., IČ: 19439962

Sídlo firmy: Rozmarýnova 515, 698 01 Veselí nad Moravou

1.2  Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů:

(i) uživatelů webových stránek www.luxuryoutletonline.eu (dále jen „webové stránky“), a to registrovaných i neregistrovaných uživatelů (dále jen „uživatelé“), a

(ii) zákazníků společnosti Luxury Outlet Online, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazníci“).

1.3  Společnost Luxury Outlet Online (dále jen společnost) působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2.  JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1  Údaje poskytnuté uživateli a zákazníky. Společnost zpracovává osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Zpracovávány jsou osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci (založení uživatelského účtu) nebo při vytvoření vaší objednávky. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, doručovací a případně i fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a platební údaje.

2.2  Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává společnost za účelem vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.3  Společnost nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

2.4  Nákup či registraci na webových stránkách mohou provádět pouze osoby starší 15 let.

3.  PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

3.1  Pro vyřízení vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi společností zákazníkem, využíváme vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůžeme vyřídit vaši objednávku.

3.2  Pro nabídku našich produktů a propagaci společnosti formou obchodních sdělení využíváme především vaši e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas nám udělujete v průběhu objednávky, registrace nebo přihlášením k odběru newsletteru. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo jinou formou uvedenou v těchto pravidlech.

3.3  Pro zlepšení kvality a přizpůsobení obsahu webových stránek zpracováváme při využití cookies údaje o vaší návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je zejména v případě cookies třetích stran možné pouze na základě vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává společnost statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. 

4.  ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

4.1  Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

(i) kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo

(ii) kontaktováním společnosti prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v těchto pravidlech.

4.2  Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že ukládání cookies zakážete, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

5.  KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

5.1  V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány společností a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce se společností.

5.2  Společnost dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro společnost pro účely a způsobem, které společnost stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které společnost využívá, patří:

- přepravní společnosti – Česká pošta, s.p., PPL CZ s.r.o.

- Google LLC (nástroje pro on-line marketing a analytiku)

6.  JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?  

6.1  Obchodní sdělení jsou zasílána zákazníkům či uživatelům do doby, než zrušíte jejich odběr nebo odvoláte váš souhlas. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 3 let od udělení souhlasu. Poté vás společnost Minimalista vyzve k potvrzení, že máte nadále zájem o zasílání obchodních sdělení. 

6.2  Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává společnost po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies ve svém prohlížeči.

6.3  Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí společnost pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na společnost vztahují.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?  

7.1  V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na společnost a požadovat:

Informace ohledně osobních údajů, které společnost zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo společnost.

Přístup k údajům, které jste poskytli společnosti, ať již v průběhu registrace nebo nákupu. V případě uplatnění tohoto práva vám společnost potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může společnost správně vyřídit vaši objednávku a řádně vést váš uživatelský účet.

Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že společnost zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již společnost nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek společnost vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu od společnosti k jinému subjektu, kdy společnost předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.

7.2  Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností společností se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. BEZPEČNOST

8.1  Společnost dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Společnost klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2  Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany společnosti pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. KONTAKT

9.1  S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na společnost Minimalista e-mailem na adresu luxuryoutletonline23@gmail.com

10. ÚČINNOST

10.1 Tato pravidla jsou účinná od 25. května 2018.

We use cookies to provide you with better services. By visiting our website, you agree to the principles of their use. More information

My wishlist Contact us
Please login first

Your cart

There are no more items in your cart