Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Identifikační číslo: 03709272

DIČ: CZ683098833

Sídlo firmy: Rozmarýnova 515, 698 01 Veselí nad Moravou

Zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Veselí nad Moravou

Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Způsob platby

Hotově (dobírka) - v případě, že zvolíte jako způsob platby “hotově”, budete celkovou cenu objednávky hradit v hotovosti Vámi vybrané dopravní společnosti při dodávce balíku.

Bankovní převod - výhodou tohoto způsobu platby je, že ušetříte 35,-kč/1.3,-EUR.

Svoji objednávku uhradťe jako příkaz k úhradě na níže uvedený účet. Variabilní symbol uveďte číslo objednávky. Jakmile nám platba dorazí Vaše objednávka bude ihned odeslaná Vámi vybranou dopravní společností.

V případě, že nemáte český bankovní účet provedete zahraniční převod, uvedete IBAN/číslo účtu, BIC/SWIFT kód, jako variabilní symbol uvedete číslo objednávky.

Komerční banka: číslo účtu: 107-7415720247/0100, IBAN: CZ3501000001077415720247, BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu

 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení par. 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

 pokud bylo dodaným Zbožím popř. jeho nedílnou součástí zvuková nebo obrazová nahrávka popř. počítačový program nebo jiné autorským právem chráněné dílo a kupující porušil jeho původní obal;

 bylo-li předmětem koupě zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

 bylo-li dodané zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 bylo-li zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující je z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné zboží vrátit.

bylo-li zboží dodáno v ochraném obalu a kupující obal porušil, či roztrhl. Zboží ztrácí hodnotu a je pro nás neprodejné dalšímu zákazníkovi.

 Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů

 od převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo

od převzetí poslední dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy kupující objednal různé zboží v rámci jedné objednávky, avšak prodávající mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo

 od převzetí poslední položky nebo části zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je prodávajícím dodáváno po částech zboží sestávající z několika položek nebo částí.

 Doporučeným způsobem odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku 4 je písemné odstoupení, odeslané běžnou poštou na adresu níže. V odstoupení je kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum odeslání objednávky (datum nákupu).

 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen zboží zaslat nebo předat prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení od kupní smlouvy odeslal prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) a, je-li to možné, v původním obalu; v případě bot je Kupující povinen zaslat boty vždy v původním obalu (krabici).

Poté, co kupující vrátí zboží dle čl. 4.4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 V případě odstoupení od smlouvy dle čl.uvedeného výše obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Zboží odpovídajících nejlevnějšímu prodávajícím nabízenému způsobu dodání zboží, a to

 bezhoto­vostně na účet určený kupujícím, jinak na účet, z něhož kupující uhradil kupní cenu zboží, nebo

 prostřed­nictvím složenky poukázané na jméno a adresu kupujícího. Při vrácení plnění poskytnutého kupujícím složenkou bude z vráceného plnění odečtena částka 24,– Kč (jedná se o poplatek účtovaný Českou poštou).

 Prodávající však bez ohledu na lhůtu uvedenou v článku výše není povinen zaslat peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující doručí zboží na adresu uvedenou níže, popř. než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující, a to i v případě, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

 Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy dle čl. výše za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že zboží prodávajícímu bude doručeno poškozené, opotřebené (jinak než způsobem nutným k obeznámení se se zbožím) nebo částečně spotřebované zboží, odpovídá kupující prodávajícímu za škodu tímto způsobenu. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok kupujícímu na vrácení ceny zboží. Za poškození zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení zboží.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Celý tento článek 4 se nepoužije na kupní smlouvu, která byla uzavřena s podnikatelem ve smyslu par. 420 občanského zákoníku (dále jen „podnikatel“), přestože je v potvrzení o odeslání dle čl. výše všem kupujícím odeslán formulář pro odstoupení. Podnikatelé jsou oprávněni odstoupit pouze z důvodů uvedených v občanském zákoníku.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Smluvní pokuta

1. Prodávající může udělit smluvní pokutu kupujícímu ve výši 400, -Kč / 15, - € pokud si kupující nepřevezme svou zásilku od přepravní společnosti, při které byla zvolena platba na dobírku.

2. Prodávající za porušení všeobecných obchodních podmínek vystaví fakturu s 15 denní splatností na 400, -Kč / 15, - € pokutu, kterou odešle doporučeně kupujícímu na jeho uvedenou adresu z objednávky.

3. V případě neuhrazení smluvní pokuty, kupující posune svou pohledávku třetí straně která tuto pohledávku bude mimosoudní cestou vymáhat.

4. Kupující zároveň souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů, jakož i výši pohledávky vůči prodávajícímu na internetovou stránku http://www.e-dlznik.sk/

5. V případě, že pohledávka bude uhrazena, kupující se zaručí aby byl záznam o pohledávce kupujícího z webové stránky http://www.e-dlznik.sk/ v co nejkratším čase odstraněn.

6. Odesláním objednávky s platbou na dobírku kupující souhlasí s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou ve výši 400, -Kč / 15, - € v případě, že si dobírkovou zásilku nepřevezme.

Odpovědnost za vady a záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy zejména ustanovením par. 2099a násl. občanského zákoníku. V případě kupujících – spotřebitelů se užijí rovněž ustanovení par. 2158 a násl. občanského zákoníku. Ustanovení uvedená dále v tomto článku se nepoužijí na kupující – podnikatele.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 má zboží vlastnosti, které prodávající uváděl výslovně na webovém rozhraní obchodu (obvykle v popisu zboží) a které je uvedeno v kupní smlouvě popř. v objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce zboží popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající na webovém rozhraní obchodu (obvykle v popisu zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.

Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, avšak týká-li se vada jen součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující od kupní smlouvy odstoupit. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

Jde-li o takovou vadu zboží, jejíž výměna za nové zboží by byla vzhledem k povaze vady neúměrná (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady, které zajistí prodávající a dohodne s kupujícím.

Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad či na výměnu součásti zboží, nebo na bezplatnou opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu zboží v kupní smlouvě, popř. též na webovém rozhraní obchodu), anebo kupující vadu sám způsobil.

Ujednání článků výše se nepoužijí, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost

u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,

v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,

v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,

v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,

za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena, a byla-li vyřízena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Nevyzvedne-li si kupující reklamované zboží v uvedené lhůtě, vzniká Prodávajícímu nárok na skladovné ve výši 20 Kč denně počínaje prvním dnem, kdy uplynula lhůta pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

V případě, že si kupující nevyzvedne reklamované zboží ani po uplynutí 6 měsíců poté, co jej prodávající vyrozuměl o vyřízení reklamace, je kupující oprávněn nevyzvednuté zboží prodat, na což upozorní kupujícího v rámci vyrozumění o vyřízení reklamace, nebo později. Na svépomocný prodej se užije par. 2428 občanského zákoníku. Je-li reklamované zboží neprodejné nebo značně poškozené, je prodávající oprávněn po marném uplynutí lhůty 6 měsíců toto zboží zničit nebo vyhodit.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Mimosoudní řešení sporů

Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Kontaktní adresa pro vrácení zboží:

Juraj Semanko P.O. Box 66

Altéře 525

686 03 Staré Město

Česká republika

Juraj Semanko

Lesná 1350 

908 77 Borský Mikuláš

Slovenská republika

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 01. 10. 2017 Změny vyhrazeny.


Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Počet
Celkem
0 ks zboží. 1 produkt v košíku.
Celkem za produkty:
Celkem za doručení:  Bude determinováno
Celkem
Pokračovat v nákupu Objednat