Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Identifikačné číslo: 03709272

Sídlo firmy: Rozmarýnova 515, 698 01 Veselí nad Moravou

Zapísané v živnostenskom registri vedenom Mestským úradom Veselí nad Moravou

Odbory činnosti: Veľkoobchod a maloobchod

Kupná zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Spôsob platby

V hotovosti (dobierka) - v prípade, že zvolíte ako spôsob platby "hotovosti", budete celkovú cenu objednávky hradiť v hotovosti Vami vybranej dopravnej spoločnosti pri dodávke balíka.

Bankový prevod - výhodou tohto spôsobu platby je, že ušetríte 1.3, -EUR.

Svoju objednávku úhrady ako príkaz na úhradu na nižšie uvedený účet. Variabilný symbol uveďte číslo objednávky. Akonáhle nám platba dorazí Vaša objednávka bude ihneď odoslaná Vami vybranú dopravnou spoločnosťou.

V prípade, že nemáte český bankový účet vykonáte zahraničné prevod, uvediete IBAN / číslo účtu, BIC / SWIFT kód, ako variabilný symbol uvediete číslo objednávky.

Komerční banka: číslo účtu: 107-7415720247 / 0100, IBAN: CZ3501000001077415720247, BIC / SWIFT: KOMBCZPPXXX

Rozpor s kupnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Odstúpenie od kupnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia par. 1837 občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy

 ak bolo dodaným Tovarom popr. jeho neoddeliteľnou súčasťou zvuková alebo obrazová nahrávka popr. počítačový program alebo iné autorským právom chránené dielo a kupujúci porušil jeho pôvodný obal;

 ak bolo predmetom kúpy tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

 ak bolo dodaný tovar nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

 ak bolo tovar dodaný v uzavretom obale, avšak Kupujúci je z obalu vybral a z hygienických dôvodov nie je možné tovar vrátiť.

ak bol tovar v obale a kupujúcí ho roztrhol, či inak poškodil, nie je tovar možné vrátit.

 Ak sa nejedná o prípad uvedený vyššie či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní

 od prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou (inou než dopravcom), alebo

od prevzatia poslednej dodávky tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou (inou než dopravcom) v prípade, keď kupujúci objednal rôzne tovary v rámci jednej objednávky, ale predávajúci mu ich dodal zvlášť v dvoch alebo viacerých dodávkach, alebo

 od prevzatia poslednej položky alebo časti tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou (inou než dopravcom) v prípade, keď je predávajúcim dodávané po častiach tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov.

 Odporúčaným spôsobom odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa tohto článku 4 je písomné odstúpenie, odoslanej bežnou poštou na adresu nižšie. V odstúpení je kupujúci povinný uviesť svoje meno a priezvisko, číslo objednávky a dátum odoslania objednávky (dátum nákupu).

 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Kupujúci je povinný tovar zaslať alebo odovzdať predávajúcemu do 14 dní odo dňa, keď odstúpenie od kúpnej zmluvy odoslal predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, so všetkým príslušenstvom a s kompletnými dokladmi (doklad o kúpe, návod, záručný list) a, ak je to možné, v pôvodnom obale; v prípade topánok je Kupujúci povinný zaslať topánky vždy v pôvodnom obale (krabici).

Potom, čo kupujúci vráti tovar podľa čl. 4.4 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl.uvedeného vyššie obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kúpnu cenu vrátane už uhradených nákladov na dopravu Tovar zodpovedajúcich najlacnejšiemu predávajúcim ponúkanému spôsobu dodania tovaru, a to

 bezhotovostne na účet určený kupujúcim, inak na účet, z ktorého kupujúci uhradil kúpnu cenu tovaru, alebo

 prostredníctvom zloženky pripísané na meno a adresu kupujúceho. Pri vrátení plnenia poskytnutého kupujúcim zloženkou bude z vráteného plnenia odpočítaná suma 24, - Sk (jedná sa o poplatok účtovaný Slovenskou poštou).

 Predávajúci však bez ohľadu na lehotu uvedenú v článku vyššie nie je povinný zaslať peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci doručí tovar na adresu uvedenú nižšie, popr. než mu kupujúci zistí, že tovar predávajúcemu odoslal.

 Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci, a to aj v prípade, ak tento Tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou cestou.

 Kupujúci nezodpovedá v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy podľa čl. Výšky za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom spôsobom, ktorý je nutný k zistenie povahy a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti. Avšak v prípade, že tovar predávajúcemu bude doručený poškodené, opotrebované (inak ako spôsobom nutným k oboznámenie sa s tovarom) alebo čiastočne spotrebované tovaru, zodpovedá kupujúci predávajúcemu za škodu týmto spôsobenú. Predávajúci je v takomto prípade oprávnený započítať svoj nárok na náhradu škody na nárok kupujúcemu na vrátenie ceny tovaru. Za poškodenie tovaru nie je považované poškodenie pôvodného obalu, vzniknuté v dôsledku vybalení tovaru.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Celý tento článok 4 sa neuplatňuje na kúpnu zmluvu, ktorá bola uzavretá s podnikateľom v zmysle par. 420 Občianskeho zákonníka (ďalej len "podnikateľ"), hoci je v potvrdení o odoslaní podľa čl. Vyššie všetkým kupujúcim odoslaný formulár pre odstúpenie. Podnikatelia sú oprávnení odstúpiť len z dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku.

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.

Zmluvná pokuta

1. Predávajúci môže udeliť zmluvnú pokutu kupujúcemu vo výške 15, - € ak si kupujúci neprevezme svoju zásielku od prepravnej spoločnosti, pri ktorej bola zvolená platba na dobierku.

2. Predávajúci za porušenie všeobecných obchodných podmienok vystaví faktúru s 15 dňovou splatnosťou na 15, - € pokutu, ktorú odošle doporučene kupujúcemu na jeho uvedenú adresu z objednávky.

3. V prípade neuhradenia zmluvné pokuty, kupujúci posunie svoju pohľadávku tretej strane ktorá túto pohľadávku bude mimosúdnou cestou vymáhať.

4. Kupujúci zároveň súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov, ako aj výšku pohľadávky voči predávajúcemu na internetovú stránku http://www.e-dlznik.sk/

5. V prípade, že pohľadávka bude uhradená, kupujúci sa zaručí aby bol záznam o pohľadávke kupujúceho z webovej stránky http://www.e-dlznik.sk/ v čo najkratšom čase odstránený.

6. Odoslaním objednávky s platbou na dobierku kupujúci súhlasí s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou vo výške  15, - € v prípade, že si dobierkovou zásielku neprevezme.

Zodpovednosť za vady a záruka

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi najmä ustanovením par. 2099 nasl. Občianskeho zákonníka. V prípade kupujúcich - spotrebiteľov sa užijú aj ustanovenia par. 2158 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ustanovenia uvedené ďalej v tomto článku sa nevzťahujú na kupujúci - podnikateľa.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 má tovar vlastnosti, ktoré predávajúci uvádzal výslovne na webovom rozhraní obchodu (zvyčajne v popise tovaru) a ktoré je uvedené v kúpnej zmluve popr. v objednávke, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca tovaru opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci na webovom rozhraní obchodu (zvyčajne v popise tovaru) uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,

 je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u Tovar v čase 24 (dvadsiatich štyroch) mesiacov od jeho prevzatia.

Ak nie je to vzhľadom k povahe vady neprimerané, môže kupujúci požadovať dodanie nového tovaru bez vád, avšak ak sa týka vada len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak ide o takú vadu tovaru, ktorej výmena za nový tovar by bola vzhľadom k povahe vady neúmerné (najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), má kupujúci právo len na bezplatné odstránenie vady, ktoré zaistí predávajúci a dohodne s kupujúcim.

Ak neodstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád či na výmenu súčasti tovaru, alebo na bezplatnú opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že má vadu (napr. Ak bolo to výslovne a zrozumiteľne uvedené v popise tovaru v kúpnej zmluve, popr. Tiež na webovom rozhraní obchodu), alebo kupujúci vadu sám spôsobil.

Dojednanie článkov vyššie sa nepoužijú, záruka za akosť sa nevzťahuje a predávajúci ani výrobca či distribútor nenesú zodpovednosť

u Tovar predávaného za nižšiu cenu na tie vady, pre ktoré bola nižšia cena tohto Tovar dohodnutá,

v prípade opotrebenia Tovar spôsobenej jeho obvyklým používaním,

v prípade vady vzniknuté nevhodným používaním Tovar, viedlo ak k jeho poškodeniu,

v prípade použitého Tovar na vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar malo pri prevzatí Kupujúcim,

za vady vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených výrobcom či distribútorom v dokumentácii k Tovaru.

Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si reklamovaný tovar najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, kedy mala byť reklamácia vybavená, a ak bola vybavená neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vybavenia, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Ak si nevyzdvihne kupujúci reklamovaný tovar v uvedenej lehote, vzniká Predávajúcemu nárok na skladovné vo výške 20 Kč denne začínajúc prvým dňom, keď uplynula lehota na vyzdvihnutie reklamovaného tovaru.

V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne reklamovaný tovar ani po uplynutí 6 mesiacov po tom, čo ho predávajúci informoval o vybavení reklamácie, je kupujúci oprávnený nevyzdvihnuté tovar predať, na čo upozorní kupujúceho v rámci vyrozumenie o vybavení reklamácie, alebo neskôr. Na svojpomocný predaj sa použijú par. 2428 občianskeho zákonníka. Ak je reklamovaný tovar nepredajné alebo značne poškodené, je predávajúci oprávnený po márnom uplynutí lehoty 6 mesiacov tento tovar zničiť alebo vyhodiť.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

Mimosúdne riešenie sporov

Kupujúci - spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

Kontaktná adresa pre vrátenie tovaru:

Juraj Semanko

Lesná 1350

908 77 Borský Mikuláš

Slovenská republika

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Túto zmenu a jej účinnosť predávajúci vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach či iným vhodným spôsobom.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 17. 08. 2016 Zmeny vyhradené.


Produkt bol úspešne pridaný do nákupného košíka
Počet
Celkom
0 ks tovaru. 1 produkt v košíku.
Celkom za produkty: (s DPH)
Celkom za doručenie: (s DPH) Bude determinované
DPH 0 €
Celkom (s DPH)
Pokračovať v nákupe Objednať